Jinpukaku Tottori | Film Location Of Rurouni Kenshin

The Jinpukaku (ไป้ขจ้–ฃ) is a Western-style French Renaissance style mansion in Tottori. It is one of the famous buildings during the Meiji-period. Nowadays, it can be visited by the public […]

Read Article →